Poleć znajomemu | Zaloguj się
Wykonywana usługa
Miasto
Województwo
Preferowana marka
Gdzie ?
Promień

Regulamin warsztaty.moto.pl

REGULAMIN


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu warsztaty.moto.pl oraz baz danych dostępnych dla użytkowników w ramach tego Serwisu.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Właścicielem Serwisu i baz danych wymienionych w pkt. 1 jest Satori Internet Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 175A, zwana dalej SIG.


KORZYSTANIE Z SERWISU
4. SIG upoważnia użytkownika do korzystania z Serwisu warsztaty.moto.pl i znajdujących się tam baz danych w zakresie usług polegających na:
a) wprowadzeniu przez Użytkownika do Serwisu danych dotyczących wybranego warsztatu;
b) dostępie do informacji na temat dowolnych motoryzacyjnych punktów usługowych, w tym do jego danych teleadresowych;
c) możliwości odnalezienia przez Użytkowników warsztatu według wybranego kryterium wyszukiwania;
d) możliwości zamieszczania przez Użytkowników informacji, komentarzy oraz opinii dotyczących warsztatów;
e) możliwości dodawania nowych warsztatów;
f) możliwości modyfikowania przez Użytkowników informacji, komentarzy, rekomendacji oraz opinii dotyczących warsztatów;
g) możliwości stworzenia własnego profilu Użytkownika w Serwisie.
5. Korzystanie z Usług Serwisu jest nieodpłatne.
6. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu tj. do usług o których mowa w pkt 4 lit. a) - f) niniejszego Regulaminu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
7. SIG zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.
8. SIG nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich oraz praw i interesów SIG.
10. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania w Serwisu w sposób nie zakłócający jego działania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla SIG,
z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
11. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt. 10 SIG może zablokować jego konto jak również ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
12. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić SIG o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego indywidualnej nazwy i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.


ZASOBY SERWISU
13. Bazy danych dostępne w Serwisie warsztaty.moto.pl zawierają informacje o przedsiębiorcach, czyli o osobach prawnych oraz o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
14. SIG nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność, niekompletność oraz jakość danych zawartych w Serwisie warsztaty.moto.pl, jak również za treści reklamowe zamieszczone na stronach Serwisu.
15. Informacje zamieszczone w Serwisie warsztaty.moto.pl nie mogą być bez wiedzy właścicieli Serwisu wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika lub inną osobę w imieniu której Użytkownik działa, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej określonej w Ustawie "O ochronie baz danych" i ustawie "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
16. W szczególności zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie i odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie informacji zawartych w Bazach Danych zamieszczonych w Serwisie warsztaty.moto.pl.


ZASADY UMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI W SERWISIE
17. W ramach Usług oferowanych przez Serwis, Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w Serwisie treści takie jak: dane, informacje, opinie, rekomendacje, komentarze dotyczące warsztatów i innych motoryzacyjnych punktów usługowych (dalej jako „Treści"), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
18. Przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Treści w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

19. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie zamieszczane są na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
20. Użytkownik jest administratorem danych osobowych, które mogą być przez Użytkownika zamieszczone w Serwisie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Niniejszym Użytkownik powierza SIG w/w dane osobowe do przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu świadczenia przez SIG usług.
21. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w stosunku do Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, jak również, że Treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność. 22. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści o ile zawierałaby treści sprzeczne z prawem lub Treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez SIG jest nielegalne.

23. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile takie Treści są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do zamieszczenia takich Treści.

24. SIG zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia z Serwisu Treści bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnych charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w szczególności jeżeli SIG otrzyma lub uzyska wiadomość o tym, że Treści:
a) naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;
b) nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
c) propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
d) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
e) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
f) są nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzają umyślnie w błąd;
g) które omijają ograniczenia na minimalną długość treści poprzez wprowadzenie treści bez znaczenia np. 'xxxxx'.
25. SIG zastrzega sobie również prawo do:
a) usunięcia Treści, bez powiadomienia Użytkownika, które nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie;
b) usunięcia Treści, bez powiadomienia Użytkownika, na wniosek właścicieli warsztatu, którego te Treści dotyczą;
c) zablokowania przez SIG możliwości przesyłania lub zamieszczania przez Użytkownika innych Treści na temat warsztatu w przypadku określonym w lit. b) powyżej. W takim przypadku będzie dostępna dla Użytkownika informacja o takim zablokowaniu;
d) usunięcia wszystkich Treści Użytkownika, bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli tylko część tych Treści jest niezgodnych z niniejszym regulaminem;
e) rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości przesyłania lub zamieszczania w Serwisie przez Użytkowników Treści.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SIG
26. SIG prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże SIG nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
27. SIG zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu.
28. W szczególności SIG nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
b) zawartość Treści, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd.;
c) szkody spowodowane zawartością Treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności szkody związane ze skorzystaniem z usług rekomendowanego w ramach Serwisu warsztatu;
d) jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników - w związku z korzystaniem z Serwisu - praw osób trzecich, w szczególności praw właścicieli warsztatów, których dane znajdują się w Serwisie;
e) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
f) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od SIG lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym SIG nie był w stanie zapobiec;
g) przypadkowe lub omyłkowe usunięcie Treści lub jakiejkolwiek innej informacji zamieszczonej przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika;
h) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
29. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że SIG ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
30. SIG nie zezwala na użytkowanie serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej oraz na pobieranie opinii i ocen użytkowników z serwisu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
31. SIG przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
32. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
33. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
34. SIG wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania.
35. SIG zastrzega, ze Serwis korzysta z Google Analytics tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów Serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się niemożliwe. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
36. SIG zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. SIG zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody SIG.
38. SIG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
39. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.
40. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
41. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.